200MB sử dụng trong 1 tháng. 

10,000 VND/month

600MB sử dụng trong 1 tháng. (Chi tiết)

25,000 VND/month

 1,2GB sử dụng trong ...(Chi tiết)

50,000 VND/month

3,8GB sử dụng trong 01 tháng. 

...(Chi tiết)

70,000 VND/month

5,8GB sử dụng trong 01 tháng. 

...(Chi tiết)

100,000 VND/month

15GB sử dụng trong 01 tháng. 

H...(Chi tiết)

200,000 VND/month