4,8GB sử dụng trong 01 tháng.(Chi tiết)

70,000 VND/tháng

7GB sử dụng trong 01 tháng.

...(Chi tiết)
90,000 VND/tháng

5GB sử dụng trong 24 giờ.

Hê...(Chi tiết)

15,000 VND/lần

2GB sử dụng trong 24 giờ.

H&e...(Chi tiết)

10,000 VND/ngày

1,2GB sử dụng trong 24 giờ.

H&eci...(Chi tiết)

7,000 VND/ngày

1GB trong 07 ngày. 

20,000 VND/tuần