4GB sử dụng trong 01 tháng. 

H&...(Chi tiết)

50,000 VND/tháng